2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การศึกษาการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อการส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวแบบบำเพ็ญประโยชน์เชิงการแพทย์ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 29 มิถุนายน 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อ "นวัตกรรมทางการจัดการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
     สถานที่จัดประชุม โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน  
     จังหวัด/รัฐ จังหวัดเพชรบุรี 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 29 มิถุนายน 2560 
     ถึง 29 มิถุนายน 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 484-499 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
575210028-5 น.ส. ศรัทธาไทย ศรีสังข์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 5