2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การระบุและคัดแยกยีนฮีสโทนดีอะเซทิลเลส 1 ของพยาธิใบไม้ตับ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 14 มิถุนายน 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 9 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
     สถานที่จัดประชุม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
     จังหวัด/รัฐ ชลบุรี 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 25 พฤษภาคม 2560 
     ถึง 26 พฤษภาคม 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2017 
     Issue (เล่มที่) วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 9 
     หน้าที่พิมพ์ BI315-BI322 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
565020078-7 นาย ธีรภัทร เจริญไชย [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0