2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Effects of Chitosan Levels on Growth Performance, Feed Utilization and Survival Rate of Rice-field Crab (Esanthelphusa dugasti) 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 14 กรกฎาคม 2560 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Journal of Pure and Applied Microbiology 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Journal of Pure and Applied Microbiology 
     ISBN/ISSN 0973-7510 
     ปีที่ 11 
     ฉบับที่
     เดือน September
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
     หน้า  
     บทคัดย่อ Two experiments were conducted at Khon Kaen University, Nong Khai campus, Thailand during May to December 2015 to justify effects of chitosan of Experiment 1 on growth performance of rice-field crabs. The Experiment 1 had five chitosan treatments, i.e. 0, 1, 2, 3 and 4 % (on dry matter basis). Experiment 2 had two treatments, i.e. the best treatment of Experiment 1 (T3) was chosen in comparison with flesh fish meat treatment. A Completely Randomized Design (CRD) with four replications was used for Experiments 1 and 2. The results of the Experiment 1 showed that a chitosan level of 2 % of T3 gave significantly (p < 0.05) better growth performance on final weight gained, weight gained, average daily growth rate, specific growth rate and survival rate (%) of the rice-field crabs than the rest, except that of the feed conversion ratio where T1 (control) was the highest. Thus a chitosan level of 2 % (T3) in the feed diet is recommended for rice-field crab culture. With the Experiment 2, the feed diet of T3 of Experiment 1, i.e. with 2 % chitosan gave significantly (p < 0.05) higher survival rate (%) of rice-field crabs than the flesh fish meat of T1. 
     คำสำคัญ Chitosan, Esanthelphusa dugasti, Rice-field crab, growth performance 
ผู้เขียน
537030011-4 น.ส. ภัทรานุช พนาลิกุล [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0