2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ The Effect of Cytidine Deaminase Polymorphisms on Hematotoxicity in Thai Cancer Patients Treated with Gemcitabine-based Chemotherapy 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 9 กันยายน 2559 
วารสาร
     ชื่อวารสาร ศรีนครินทร์เวชสาร (Srinagarind Medical Journal) 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
     ISBN/ISSN 0857-3123 
     ปีที่ 2016 
     ฉบับที่ 31 
     เดือน ตุลาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
     หน้า 105-108 
     บทคัดย่อ Background: Gemcitabine (dFdC) is a high efficacy chemotherapy that used in pancreatic cancer, non-small cell lung cancer (NSCLC), ovarian cancer, bladder cancer and cholangiocarcinoma patients. However, clinical outcome and adverse effect depend on variation of gemcitabine pharmacokinetics. Moreover, 90% of gemcitabine metabolized to inactive form by cytidine deaminase enzyme (CDA). Patients who carried CDA*2 and CDA+435 C>T have high CDA activity and decrease risk of hematotoxicity. Previous report showed patients who carried CDA1/*2 and *2/*2 mutant allele decrease risk of neutropenia and thrombocytopenia from gemcitabine more than wild type group (*1/*1). In addition, NSCLC patients who carried CDA+435 CT or TT genotype have lower gemcitabine response rate than wild type. Objective: To determine correlation between CDA polymorphisms and hematotoxicity in Thai cancer patients who treated with gemcitabine-based chemotherapy. Methods: Seventy patients who treated with gemcitabine-based chemotherapy were enrolled in this study. CDA genotype analysis was performed by Real-time PCR technique with specific TaqMan® probe. Severity of hematotoxicity was evaluated by National Cancer Institute Common Toxicity Criteria (CTCAE) version 4.0 guideline. Severity of hematotoxicity was determined during the first 3 months after treatment. Correlation between CDA polymorphism and hematotoxicity were assessed by Binary Logistic regression test in SPSS statistic software version 17.0 (SPSS Inc., Chicago, USA) Results: Patients who carried CDA*1/*2 and CDA + 435 CT/TT polymorphisms tended to decrease risk of neutropenia. However, correlation between CDA polymorphisms and hematotoxicity not statistically significant. Conclusion: CDA*1/*2 and CDA + 435CT/TT SNP tended to decrease risk of hematotoxicity but no statistic significant because of small sample size. 
     คำสำคัญ cytidine deaminase, CDA polymorphisms, gemcitabine, hematotoxicity 
ผู้เขียน
565070030-5 น.ส. ดวงกมล เมืองแสน [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0