2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Gene expression profiles of the thermotolerant yeast Saccharomyces cerevisiae strain KKU-VN8 during hightemperature ethanol fermentation using sweet sorghum juice 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 13 กรกฎาคม 2560 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Biotechnology Letter  
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร springer 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ Gene expression, Glycolytic pathway, Heat-shock proteins, Saccharomyces cerevisiae, Sweet sorghum juice, Trehalose metabolism 
ผู้เขียน
547160004-7 น.ส. อธิยา เตชะปารินทร์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเทคโนโลยี ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0