2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Face recognition and verification based on 2D circle technique  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 21 มิถุนายน 2559 
วารสาร
     ชื่อวารสาร KKU ENGINEERING JOURNAL 2016;43(S2) 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 2016 
     ฉบับที่ 43 
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
     หน้า 213-216 
     บทคัดย่อ This paper presents, how to recognize a face of portrait photographs by applying the principal components analysis (PCA) to get the feature vector and verification algorithm based on 2D circle. PCA was applied to modify the mean which is the cut of, 5% minimum and 5% maximum of data. For verification process, each image was reduced into 2 dimension (2D). Those images of each individual in 2D are encircled with the diameter calculated form the maximum Euclidean distance between any two vectors in each pair of those images. In this paper, two experiment were conducted. We chose test image in training set, verified them by using circle and shows the results of the proposed algorithms and others in 5 distance measures for the first experiment. Then, we also chose test image, which is not in training set and verify in the same way in the second experiment. We choose some images in Essex Faces94 (Female and Male Staff) to form a training set. The proposed algorithms show the better performance than other algorithms and they have recognition rate over 89%. 
     คำสำคัญ Circle, Euclidean distance, Face recognition, Principal component analysis 
ผู้เขียน
587020018-1 น.ส. วีณากร เอี่ยวสานุรักษ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0