2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ ปริมาณพลังงานที่ได้รับจากอาหารขยะและภาวะโภชนาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 21 กรกฎาคม 2560 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ  
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร สมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 36 
     ฉบับที่
     เดือน มกราคม - มีนาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ อาหารขยะ, พฤติกรรมการบริโภคอาหารขยะของวัยรุ่น, ภาวะโภชนาการเกินของวัยรุ่น 
ผู้เขียน
575060093-8 นาย วรวุฒิ แสงทอง [ผู้เขียนหลัก]
คณะพยาบาลศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0