2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Implementation and Evaluation of SDS-PAGE Image Analysis on a Mobile App 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 1 สิงหาคม 2557 
การประชุม
     ชื่อการประชุม International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC), 2014 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Department of Computer Science, Faculty of Science, Khon Kaen University 
     สถานที่จัดประชุม Pullman Khon Kaen Raja Orchid 
     จังหวัด/รัฐ Khon Kaen 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 30 กรกฎาคม 2557 
     ถึง 1 สิงหาคม 2557 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 18 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 276-279 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
565040083-2 นาย จักรกฤษณ์ จุนรัชฎ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0