2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Effects of Apacider® Mangostin Adhesive Pastes Combined with Fluoride Varnish on Remineralization Potential of Artificial Enamel Carious Lesions: In vitro Study 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 17 กรกฎาคม 2560 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 67 
     ฉบับที่  
     เดือน August
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ Artificial caries, Fluoride varnish, Apacider® Mangostin Adhesive Pastes, Remineralization, Surface hardness 
ผู้เขียน
585130015-0 น.ส. พิชญา ปุยสุวรรณ [ผู้เขียนหลัก]
คณะทันตแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 15