2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ THE MULTILEVEL STRUCTURAL EQUATION MODEL OF STRATEGIC LEADERSHIP AFFECTING THE EDUCATIONAL QUALITY ACCORDING TO STANDARD FOR INTERNAL QUALITY ASSURANCE IN THAILAND 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 19 กรกฎาคม 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม International Conference on New Horizons in Education 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม The Association of Science, Education and Technology (TASET), Vienna University of Technology, Sakarya University, Istanbul University and Governors State University 
     สถานที่จัดประชุม Berlin, Germany. 
     จังหวัด/รัฐ Berlin, Germany. 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 17 กรกฎาคม 2560 
     ถึง 19 กรกฎาคม 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2017 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ As the strategic leadership of school administrators affectsthe educational quality according to the standard for internal quality assurance in schools, this research aimed at studying the consistency of the model and the influence towards individual level and organization level. The population was 3,763 school administrators and teachers in 84 schools while the sampling group remained 730 persons from 43 schools selected by multistage sampling technique. Data was collected by using a 5-rating scale questionnaire and a note form for the result of Ordinary National Educational Test (O-NET). The consistency between the modeland empirical data of each influence was analyzed through the multilevel regression models. The findings indicated the c2at 72.448,dfat 67,c2/dfat 1.081, P-Valueat 0.303, RMSEAat 0.011,SRMRwat 0.0022, SRMRbat 0.009, CFIat 0.998,andTLIat 0.997. The value of these indexes represented the consistency between the model and empirical data with the “excellence” scale of the criteria. The strategic leadership of school administrators could affect the quality according to the standardfor internal quality assurance in schools (R2 = 0.913). The influence of individual level of the model was 0.955 with statistical significance at the 0.01 level. The influence of organization level of the model was 1.000 with statistical significance at the 0.01 level. 
ผู้เขียน
585050160-6 นาย ภควรรณ ขันคำ [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0