2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Synthesis, characterization of AlxZn1-xO and its application for photocatalytic hydrogen production from water splitting  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม the 11th Pure and Applied Chemistry International Conference 2017 (PACCON 2017) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม The Chemical Society of Thailand under the Patronage of Her Royal Highness Princess Chulabhorn Mahidol 
     สถานที่จัดประชุม Centra Government Complex Hotel & Convention Centre Bangkok, Thailand 
     จังหวัด/รัฐ นนทบุรี 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 2 กุมภาพันธ์ 2560 
     ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 11 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 633 
     Editors/edition/publisher Yingpit Pornputtkul 
     บทคัดย่อ AlxZn1-xO (x = 0.00, 0.05, 0.10, 0.25, 0.50) semiconductors have been prepared by sol-gel autocombustion method. The obtained products were calcined at 450 °C for 2 h and characterized by powder X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy, transmission electron microscopy and UV–vis spectroscopy. From XRD patterns, the crystallinities of Aldoped ZnO samples were decreased with the increase of the Al3+ content. The absorption spectra of AlxZn1-xO semiconductors showed that the optical band gap energy were in the range of 2.90–3.50 eV. The photocatalytic activities of the samples were evaluated by photocatalytic hydrogen production from water splitting under UV light irradiation. 
ผู้เขียน
565020050-9 น.ส. จรรยาภรณ์ บัวผาง [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0