2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การประเมินลักษณะกลุ่มอาการโลเวอร์ครอสในนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ชั้นคลินิก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี พ.ศ. 2559 (Investigations of lower crossed syndrome’s characteristics in clinical dental students at Khon Kaen University in 2016) 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 20 กรกฎาคม 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม นเรศวรวิจัยครั้งที่ 13 วิจัย และนวัตกรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยนเรศวร 
     สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยนเรศวร 
     จังหวัด/รัฐ พิษณุโลก 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 20 กรกฎาคม 2560 
     ถึง 21 กรกฎาคม 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2017 
     Issue (เล่มที่) 13 
     หน้าที่พิมพ์ 430 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
585090030-5 น.ส. ธนาภรณ์ ศรีเจษฎารักข์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเทคนิคการแพทย์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0