2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Enhancing the Motivation of Low-motivated Thai EFL Learners through Self-imaging Activities 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 26 กรกฎาคม 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 5th Asian Academic Society International Conference (5th AASIC) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม PERMITHA (Overseas Indonesian Student Association) 
     สถานที่จัดประชุม VWish Hotel (โรงแรมวีวิช) 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 26 กรกฎาคม 2560 
     ถึง 27 กรกฎาคม 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่) 1st Edition, July 2017 
     หน้าที่พิมพ์ 195-205 
     Editors/edition/publisher The 5th AASIC 
     บทคัดย่อ ABSTRACT Over a few decades, motivation has been one of the key areas in second language research. Dörnyei (2009) proposed L2 Motivational Self System (L2MSS), related to the relationship between motivation and the self-concepts. Several studies were conducted to prove it, but there are a few experimental studies adopted this concept to develop classroom activities. The study set off to investigate to what extent self-imaging activities affects the motivation of low-motivated Thai English as a foreign language (EFL) learners. Self-imaging activities were developed as the treatment with an aim of enhancing the motivation of the EFL learners. The participants were 60 low-motivated EFL learners, equally divided into experimental and control groups. They were asked to answer a pre-post 6-point Likert motivation questionnaire, but only the experimental group was provided 10 self-imaging activities. A dependent and an independent t-test were conducted to compare the mean scores, the level of motivation obtained from the pre-post motivation questionnaire within and between groups. In addition, the participants’ behaviors were scored and then converted through percentage to examine the motivational behaviors resulted from the treatment. The study revealed that after the self-imaging activities, the motivation of the experimental group was higher than before the activities and higher than the control group. This was consistent with the motivational behaviors. This study shed light on the development of classroom activities related to self-images to promote the motivation in learning English. Keywords: Motivation, Second language motivation, Thai EFL, Self-image, Self-imaging activities, L2 Motivational Self System 
ผู้เขียน
555080020-1 น.ส. กนกวรรณ วงศ์ทอง [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ได้รับรางวัล 
     ชื่อรางวัล Best Paper 
     ประเภทรางวัล รางวัลด้านวิชาการ วิชาชีพ 
     หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล The 5th AASIC Organizer 
     วัน/เดือน/ปี ทีด้รับรางวัล 27 กรกฎาคม 2560 
แนบไฟล์
Citation 0