2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ผลของการเสริมน้ำมันมะพร้าวร่วมกับขมิ้นชันในอาหารต่อจำนวนโอโอซีสต์เชื้อบิด สมรรถนะการเจริญเติบโต คุณภาพซาก และสัณฐานวิทยาของลำไส้ในไก่เนื้อ 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 12 กรกฎาคม 2560 
วารสาร
     ชื่อวารสาร แก่นเกษตร (Khon Kean Agriculture Journal) 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเกษตรศาสร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 46 
     ฉบับที่
     เดือน ม.ค.-มี.ค.
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
     หน้า  
     บทคัดย่อ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการเสริมน้ำมันมะพร้าวร่วมกับขมิ้นชันในอาหารต่อจำนวนโอโอซีสต์ เชื้อบิด สมรรถนะการเจริญเติบโต คุณภาพซาก และสัณฐานวิทยาของลำไส้ในไก่เนื้อ โดยใช้ลูกไก่เนื้อสายพันธุ์ Cobb 500 อายุ 7 วัน จำนวน 432 ตัว วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ แบ่งกลุ่มทดลองออกเป็น 6 กลุ่มๆ ละ 3 ซ้ำๆ ละ 24 ตัว กลุ่มทดลองได้แก่ กลุ่มที่ 1 กลุ่มควบคุม (C) กลุ่มที่ 2 กลุ่มควบคุมที่เสริมซาลิโนมัยซิน 0.05% (CS) กลุ่มที่ 3 กลุ่มควบคุมที่เสริมขมิ้นชัน 0.50% (CT0.5) กลุ่มที่ 4 กลุ่มที่เสริมน้ำมันมะพร้าว 1% ร่วมกับขมิ้นชัน 0.50% (T0.5C1) กลุ่มที่ 5 กลุ่มที่เสริมน้ำมันมะพร้าว 2% ร่วมกับขมิ้นชัน 0.50% (T0.5C2) และกลุ่มที่ 6 กลุ่มที่เสริมน้ำมันมะพร้าว 3% ร่วมกับขมิ้นชัน 0.50% (T0.5C3) ผลการทดลองพบว่า กลุ่ม CS มีจำนวนโอโอซีสต์เชื้อบิดต่ำที่สุด (P<0.05) อย่างไรก็ตามกลุ่ม T0.5C1 มีแนวโน้มจำนวนโอโอซีสต์เชื้อบิดลดลง ขณะที่การเสริมน้ำมันมะพร้าวร่วมกับขมิ้นชันไม่ส่งผลต่อสมรรถนะการเจริญเติบโต (P>0.05) ส่วนผลต่อคุณภาพซาก พบว่า กลุ่ม T0.5C1 มีเปอร์เซ็นต์ไขมันช่องท้องต่ำกว่ากลุ่ม CS (P<0.01) และผลต่อลักษณะสัณฐานวิทยาของลำไส้เล็ก พบว่า T0.5C1 มีความสูงของวิลไลและอัตราส่วนความสูงของวิลไลต่อความลึกของคริปท์ในลำไส้เล็กส่วนดูโอดินัมสูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่ม C (P<0.05) จากผลการทดลองนี้แสดงให้เห็นว่า การเสริมน้ำมันมะพร้าว 1% ร่วมกับขมิ้นชัน 0.50% (T0.5C1) มีแนวโน้มในการป้องกันเชื้อบิด โดยไม่ส่งผลเสียต่ออัตราการเจริญเติบโต และคุณภาพซากของไก่เนื้อ อีกทั้งยังสามารถพัฒนาความสูงของวิลไล และสัดส่วนความสูงของวิลไลต่อความลึกของคริปท์ในลำไส้เล็กส่วนดูโอดินัม 
     คำสำคัญ น้ำมันมะพร้าว, ขมิ้นชัน, เชื้อบิด, สมรรถนะการเจริญเติบโต, คุณภาพซาก  
ผู้เขียน
575030083-9 นาย พัสกร พุทธฉายา [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
575030081-3 น.ส. ชญาณ์นันท์ ปักกัง
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0