2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Surface roughness detection of magnetic disc by using laser beam reflection technique from DVD pick-up head 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 5 พฤศจิกายน 2559 
การประชุม
     ชื่อการประชุม PHOTON 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม University of Leeds 
     สถานที่จัดประชุม Leeds 
     จังหวัด/รัฐ UK 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 5 ตุลาคม 2559 
     ถึง 8 กันยายน 2559 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 16 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 142 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
557040017-8 น.ส. อชินี พลสวัสดิ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0