2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Signal Analysis of Scratch-Detection on Magnetic Disc by using Light Reflection Approach 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 8 เมษายน 2558 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Applied Mechanics and materials 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Trans Tech Publications, Switzerland 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 2015 
     ฉบับที่ 781 
     เดือน กรกฏาคม-ธันวาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
     หน้า 203-206 
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ Reflecting light, Scratch detection, Magnetic disc, Non-destructive method 
ผู้เขียน
557040017-8 น.ส. อชินี พลสวัสดิ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0