2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Thai I-san local Dance Program to Improve Physical Fitness among High Risk Type 2 DM Women’s Elderly, Mahasarakham Province, Thailand. (Pilot Study) 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 5th International Conference on Social Sciencs, Businesss, Technology and Management(SBTM) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Akademika Nusa Internasional Association of Social Sciences & Humanities Seoul, South Korea 
     สถานที่จัดประชุม Loisir Hotel, Seoul Myeongdong, South Korea 
     จังหวัด/รัฐ Seoul, South Korea 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 17 กุมภาพันธ์ 2560 
     ถึง 18 กุมภาพันธ์ 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 02 
     Issue (เล่มที่) 02 
     หน้าที่พิมพ์
     Editors/edition/publisher Akademika Nusa Internasional Association of Social Sciences & Humanities 
     บทคัดย่อ Thai I-san local Dance Program to Improve Physical Fitness among High Risk Type 2 DM Women’s Elderly, Mahasarakham Province, Thailand. (Pilot Study) Nuanprang Duangsawang1, Chulaporn Sota2 1Ph.D. Student, Exercise and Sport sciences Program, Graduate School. Khon Kean University, Thailand 2 Ph.D. Faculty of Public Health, Khon kaen University, Thailand. Corresponding author : Chulaporn Sota. Email : chusot@kku.ac.th Introduction: Diabetes mellitus is a global issue including Thailand. 40% of the population has high risk to type 2 diabetes, that progresses to over diabetes and incident at a rate of about 10% per year in the world. Healthy lifestyle may delay progression by about 50%. Lifestyle changes aiming at healthy diet and habitual physical activity are mandatory for the prevention and treatment of type 2 diabetes as fair as in other metabolic syndrome. Therefore, Exercise Local Dance Base On Culture Concept or (Thai-Isan) ELD-BOC Concept may can mobilized procedure to change healthier lifestyles and an increased essential motivation for physical activity residuethe strongest predictor of long standing results. Objective: To test the physical fitness promotion management program by using ELD-BOC (Thai-Isan local dance), And test of level exercise intensity,among high risk to type 2 diabetes mellitus women’s elderly. Material and Methodology: Following is a trial acute exercise training test session, 5 subjects in 1 group with high risk to type 2 diabetes were enrolled either in a Thai-Isan local dance program. Output measures were improved physical fitness test , clinical effects and level exercise intensity. According, improved oxygen saturation form fingertip in high risk to type 2 diabetes subjects. Target achievement was pre-test and post-tested at baseline and 5 days ago and spent time for trained 3 days. Results: After implementation found that increasing a physical fitness by chair stand test, arm curl, 6 min walk, 8 Ft up & go, chair sit & reach (right and left), and decrease value of back scratch of right (increase physical fitness). However, it (acute exercise) can’t increase a physical fitness or decrease value of back scratch of left. Then, it decrease or weight loss and decrease a visceral fat. According, it increase an oxygen saturation. Finally, when we test level of exercise intensity by polar heart rate test, it’s a moderate intensity. Conclusion: Thai I-san Local Dance increased good physical activity/ physical fitness in motivated subjects with high risk to type 2 DM women’s elderly. Keywords: Thai I-san local dance, physical fitness, high risk type 2 DM, women’s elderly.  
ผู้เขียน
577100012-7 น.ส. นวลปรางค์ ดวงสว่าง [ผู้เขียนหลัก]
บัณฑิตวิทยาลัย ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0