2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Diversity of arbuscular mycorrhizal fungi from rhizosphere soil surrounding Eucalyptus (Eucalyptus camaldalensis Dehn.) tree  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 2 กันยายน 2559 
การประชุม
     ชื่อการประชุม Society of environmental conservation engineering 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม APEC of Himeji, Japan 
     สถานที่จัดประชุม Himeji castle hotel 
     จังหวัด/รัฐ Himaji, Hyogo, Japan 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 1 กันยายน 2559 
     ถึง 2 กันยายน 2559 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2016 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 33 
     Editors/edition/publisher Society of environmental conservation engineering 
     บทคัดย่อ Eucalyptus (Eucalyptus camaldalensis Dehn.) has several advantages and widely use in many purposes which make them important. Because of their fast growth, the main benefit of these trees is the wood. They provide manyutilizations, such as furniture, aromatherapy, firewood and pulpwood. Arbuscular Mycorrhizal fungi (AMF) are the symbiotic fungi, which form mutualistic association with feeder roots of most terrestrial plants and give many benefits to the host plant including increase of plant growth, reduce symptom of plant root disease cause by root plant pathogens, and increase resistance to abiotic conditions. No previous studies have been conducted on AMF diversity from eucalypts planted in northeast of Thailand. Therefore, the objectives of this research, were investigated the spore density and species diversity of arbuscular mycorrhizal fungal (AMF) in rhizosphere soil of agricultural eucalyptus field in the northeast of Thailand in other to us as biofertilzer in the future. 
ผู้เขียน
565020190-3 น.ส. ศรัญญา แข้คำ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0