2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ พฤติกรรมการแสวงหาความรู้ภูมิปัญญาข้าวไทย 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 26 มิถุนายน 2560 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารอินฟอร์เมชั่น 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร สำนักหอสมุด มหาวิทยาขอนแก่น 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 24 
     ฉบับที่
     เดือน มกราคม-มิถุนายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
     หน้า 70-89 
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ พฤติกรรมการแสวงหาความรู้ ภูมิปัญญาข้าวไทย การศึกษาผู้ใช้ 
ผู้เขียน
547080017-3 นาย โชคธำรงค์ จงจอหอ [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0