2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Design and Development of Application for Crime Scene Notification System 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 2 สิงหาคม 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 10th International Conference on Ubi-media Computing and Workshops 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty of Engineering at Sriracha, Kasetsart University, Thailand 
     สถานที่จัดประชุม Siam Bayshore Resort & Spa 
     จังหวัด/รัฐ Pattaya, Chonburi 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 1 สิงหาคม 2560 
     ถึง 4 สิงหาคม 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 1-6 
     Editors/edition/publisher IEEE 
     บทคัดย่อ Crime Scene Investigation process is a step in the legal process for finding evidence to identify the offender. From a case study of Police Forensic Science Center 4, Khon Kaen, Thailand, an inquiry official used to report details of crime scene to Crime Scene Notification (CSN) center by telephone when a crime happened. After the service officer received notice case and wrote it on paper which may cause data loss and may take time to inquire more information. The process causes delayed data and unorganized storage, as a consequence; smartphones or tablets were utilized to solve these problems. This research proposes a development of a notification system for the crime scene investigation on android devices and web application. This system facilitates form-filling, file-recording, saving multimedia files, geographical search, navigation, and push notification message. The system allows the operation of the staff to be more convenient and the data to be orderly stored. The result shows that an average usability of web application was 76.65 while mobile application was 76.25. The result of the satisfaction evaluation of both systems was at a good level. Therefore, the developed system can be applied. It's an added way to be notified anytime and anywhere. As a result, the overall performance is more effective. 
ผู้เขียน
555020122-9 น.ส. ณัชชารีย์ วิเชียรนิตย์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
555020124-5 น.ส. บุญญารินทร์ อ่อนนุ่ม
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0