2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Factors Affecting Intention to Repurchase for E-Commerce in Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 27 กรกฎาคม 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม Osaka 18th International Conference on “ Business, Economics, Social Science & Humanities- BESSH-2017” 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Academic Fora 
     สถานที่จัดประชุม Osaka International Convention Center  
     จังหวัด/รัฐ Osaka, Japan 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 27 กรกฎาคม 2560 
     ถึง 28 กรกฎาคม 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่) 18 
     หน้าที่พิมพ์ 10-18 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ This study aims to study the factors that affect an ndividual’s intention to repurchase from e-commerce system in Thailand by integrating two models—Technology Acceptance Model (TAM) and an Expectation Confirmation Model (ECM) into a research model. Four hundred online questionnaires collected from Thais who have had at least two experiences of purchasing goods or services through an e-commerce system in Thailand. The result indicate that (1) perceived ease of use has a direct impact on trust and perceived usefulness, (2) confirmation has a direct impact on perceived usefulness and satisfaction, (3) trust has a direct impact on perceived usefulness and online repurchase intention, (4) perceived usefulness has a direct impact on satisfaction and online repurchase intention, (5) satisfaction has a direct impact on online repurchase intention. It is evident that satisfaction is the most influential factor affecting an online repurchase intention while confirmation is the strongest factor affecting satisfaction. The evidence from this study suggests that satisfaction (R2 = 0.761) is the main factor that generates intention to repurchase for an e-commerce system, hence entrepreneurs should take satisfaction as one of their highest considerations 
ผู้เขียน
585740495-2 นาย ธีรพัฒน์ พลเจริญสุข [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0