2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Miroestrol, a phytoestrogen from Pueraria mirifica, improves the antioxidation state in the livers and uteri of β-naphthoflavone-treated mice 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 28 มิถุนายน 2556 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Journal of Natural Medicines 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Springer Japan 
     ISBN/ISSN ISSN:1340-3443 (print version); 1861-0293 (electronic version)  
     ปีที่ 68 
     ฉบับที่
     เดือน January
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
     หน้า 173-180 
     บทคัดย่อ Oxidative stress is involved in the progression of several diseases such as diabetes, hypertension, and age-related diseases. Miroestrol (MR) is a potent phytoestrogen from the tuberous root of Pueraria mirifica, a plant used in traditional Thai medicine that is claimed to have rejuvenating effects. In this study, the effects of MR on the antioxidation system, including anti-lipid peroxidation; on the activities of superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT), and glutathione peroxidase; and on glutathione content in the livers and uteri of β-naphthoflavone (BNF)-treated mice were determined. BNF-treated mice are a model of procarcinogen-exposed mice. The results showed that MR improved the antioxidant activities of SOD and CAT in the livers and uteri of both normal and BNF-treated mice, while estradiol (E2) increased SOD activity in the uteri of normal mice and CAT activity in the livers of both normal and BNF-treated mice. In the liver, MR increased the levels of several forms of glutathione, whereas in the uteri E2 and MR reduced the level of lipid peroxidation by decreasing the level of malondialdehyde. Therefore, the use of MR as an alternative hormone replacement therapy might be beneficial due to its ability to improve antioxidation systems. 
     คำสำคัญ β-Naphthoflavone, Catalase, Glutathione peroxidase, Glutathione, Miroestrol, Superoxide dismutase 
ผู้เขียน
557150005-2 น.ส. ณัฐรัตน์ เจียระพงษ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ไม่เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0