2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The perception of medical care right of Khon Kaen University’s graduate student 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 6 สิงหาคม 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม Universal Academic Cluster International Summer Conference in Hokkaido 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม The Universal Academic Cluster 
     สถานที่จัดประชุม Sapporo Cafe 
     จังหวัด/รัฐ Sapporo, Hokkaido, Japan 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 9 กรกฎาคม 2560 
     ถึง 11 กรกฎาคม 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2017 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 141-145 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
565210109-4 น.ส. พัทธมน กูลประสิทธิ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 2