2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Droplet digital polymerase chain reaction: A novel method for absolute quantification of the target DNA 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 20 ธันวาคม 2556 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
     ISBN/ISSN ISSN: 1686-9664 
     ปีที่ 33 
     ฉบับที่
     เดือน September-October
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2557 
     หน้า 518-525 
     บทคัดย่อ The polymerase chain reaction (PCR) is a method for amplifying specific segments of the target DNA under controlled conditions. Under the concept of no use of the standard, digital PCR (dPCR) was developed for absolute quantification of the target DNA by using endpoint measurement. On the basis of the Poisson distribution statistic of dPCR, the DNA target was randomly distributed into an individual partition, it then employs the signal detection of the positive or negative partitions to calculate the amount of the target DNA. The droplet digital PCR (ddPCR) is a novel type of dPCR, which bases on generating the DNA into water-in-oil droplets. The ddPCR requires Taqman assay as the detection method similarly to the real time PCR, to provide a fluorescence signal for determination. The working process of ddPCR runs from generating the emulsion droplets, thermal cycling droplets in a normal thermal cycler till the endpoint, and analyzing the data by using a droplet reader assembled with fluorescent detection machine. The applications of ddPCR nowadays run into 3 areas including analysis of copy number of variations (CNVs), absolute quantification of biomarker DNA in a cell-free plasma sample, and detection of rare allele with small fold of target differences such as mutation gene in a wild type DNA. 
     คำสำคัญ droplet digital PCR, PCR, polymerase chain reaction, target DNA, Taqman 
ผู้เขียน
557150005-2 น.ส. ณัฐรัตน์ เจียระพงษ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ไม่เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0