2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ The potentials of curcumin and tetrahydrocurcumin in hepatic lipid and glucose metabolism related diabetes mellitus and non-alcoholic fatty liver diseases 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 10 มีนาคม 2558 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Faculty of Pharmaceutical Sciences, Khon Kaen University 
     ISBN/ISSN ISSN: 1905-0852 
     ปีที่ 11 
     ฉบับที่
     เดือน January - March
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
     หน้า 18-29 
     บทคัดย่อ Liver is a crucial organ to metabolize endogenous substances, dietary, or xenobiotics in the body. Several diseases such as diabetes mellitus (DM) and non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) associated with deterioration of hepatic glucose and lipid metabolism. Turmeric or Curcuma longa is a herbal plant commonly used as a spice and a traditional medicine. The main yellow active compounds of turmeric is curcumin, in which tetrahydrocurcumin (THC) is its active colorless metabolite. The protective effect of both compounds related to lipid and glucose metabolism were presented in both DM and NAFLD. In In vitro anti-diabetic mechanism model, curcumin activated AMP-activated protein kinase (AMPK) and suppressed effect on gluconeogenic gene expression such as phosphoenol pyruvate carboxy kinase (PEPCK) and glucose 6-phosphatase (G6Pase) in hepatoma cells. Turmeric extract with main active constituents, i.e., curcumin, demethoxycurcumin, bisdemethoxycurcumin, and ar-turmerone, suppressed an increase of blood glucose level in the KK-Ay mice. THC was reported to reduce plasma glucose, insulin, haemoglobin, and glycosylated haemoglobin (HbA1c) in the type 2-DM rats with lowering lipid and lipoprotein profiles, and improving HDL cholesterol in the streptozotocin-nicotinamide-induced diabetic rats. Down-regulation of HMG-CoA reductase activity in hypercholesterol treated rats by THC was also reported. Curcumin supplementation lowered lipid and lipoprotein cholesterol levels, and improved apolipoprotein profiles in the high fat-fed hamsters. Curcumin increased hepatic lipid–regulating enzyme activity such as fatty acid β-oxidation was noted. Turmeric extract decreased cholesterol synthesis and increased cholesterol conversion into bile acid in the hypercholestrolemic rats via down-regulation of HMG-CoA reductase expression and up-regulation of cholesterol 7α-hydroxylase (CYP7A1) and LDL receptor, resulting in lowering plasma cholesterol level. Though, curcumin and THC have exhibited positive effects on DM and NAFLD, an evidence supporting mechanism to delay progression or manage these diseases is still incomplete. Hence, further studies is required for clarify a key regulatory mechanism for the use of these two compounds in the liver related diseases. 
     คำสำคัญ Curcuma longa, curcumin, diabetes mellitus, non-alcohollic fatty liver disease, tetrahydrocurcumin 
ผู้เขียน
557150005-2 น.ส. ณัฐรัตน์ เจียระพงษ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0