2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Moringa oleifera leaf extract alleviates oxidative stress in rats with L-NAME-induced hypertension 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 5 สิงหาคม 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 1st international conference on natural medicine: "From Local Wisdom to International Research" 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Ubon Ratchathani University, Khon Kaen University, Naresuan University, and Institute of Natural Medicine, University of Toyama, Japan 
     สถานที่จัดประชุม The Sukosol Hotel 
     จังหวัด/รัฐ Bankok, Thailand 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 5 สิงหาคม 2560 
     ถึง 6 สิงหาคม 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2017 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 28 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ Reactive oxygen species (ROS)-induced oxidative stress has been suggested to play a role in pathogenesis of hypertension. There is considerable evidence that dietary antioxidants can protect against cardiovascular disease. The leaf of Moringa oleifera (local Thai name: Marum) is used as decoctions in traditional Thai medicine for treatment cardiovascular problems. This study investigated whether aqueous extract of M. oleifera leaves (MOE) could prevent Nω-nitro-L-arginine-methyl ester (L-NAME)-induced high blood pressure and oxidative stress in rats. In in vitro experiment using 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) assay, MOE showed a free radical scavenging activity, however, with potency 5 times less than ascorbic acid. In ferric-reducing antioxidant power (FRAP) assay, the extract had relatively strong reductant capacity with FRAP value of 422.8 ± 6.9 μg ascorbic acid/mg extract. In in vivo experiments, male Wistar rats were administered with 50 mg/kg/day of L-NAME in drinking water for three weeks to induce hypertension. At the end of experiment, systolic blood pressure (SBP) was measured in anesthetized rats via femoral artery catheterization. L-NAME treated rats developed significant increases in SBP compared to normal control rats (193.6 ± 1.6 vs. 122.9 ± 1.4 mmHg, P<0.05). Hypertensive rats had increased oxidative stress (P<0.05) as indicated by increased vascular superoxide production (130.3 ± 1.4 vs. 44.6 ± 2.1 counts/mg dry weight/min) and plasma malondialdehyde (MDA) levels (10.2 ± 0.4 vs. 4.2 ± 0.2 µM). Concurrent oral treatment with MOE at 30 and 60 mg/kg/day displayed dose-dependent decreases in SBP by 175.7 ± 1.9 and 149.0 ± 1.8, respectively (P<0.05). Interestingly, the antihypertensive effect of MOE treatment was associated with suppression of superoxide production and reduction of MDA levels (P<0.05). These findings suggest that MOE may decrease the high blood pressure via its antioxidant activity in L-NAME-induced hypertensive rats. Thus, MOE may be useful as a dietary supplement against hypertension and oxidative stress. 
ผู้เขียน
577070012-2 นาย ดิเรก เอกธรรมรัฐ [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0