2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การทำแผนที่ดินลูกรังจังหวัดขอนแก่นด้วยภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 8  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 25 ธันวาคม 2558 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร สมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 17 
     ฉบับที่ ฉบับพิเศษ 
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
     หน้า 203 - 212 
     บทคัดย่อ ในอนาคตอันใกล้นี้ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน จังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดหนึ่งที่สำคัญเนื่องจากอยู่ในเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตกของประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน ทำให้มีการลงทุนและการขยายตัวของเมืองมากขึ้น ส่งผลให้มีความต้องการใช้ทรัพยากรในการก่อสร้างเพิ่มขึ้น ดินลูกรังเป็นหนึ่งในทรัพยากรที่สำคัญที่ต้องใช้ในการก่อสร้าง โดยปกติทั่วไปการหาแหล่งดินลูกรังต้องอาศัยการลงพื้นที่สำรวจโดยผู้เชี่ยวชาญที่ต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูงและเวลานาน ดังนั้นเพิ่อเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหาแหล่งดินลูกรัง การศึกษาครั้งนี้ได้ทำการศึกษาคุณสมบัติของเหล็กออกไซด์และดัชนีพืชพรรณจากภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 8 ร่วมกับการวิเคราะห์ธรณีสัณฐานจากแผนที่ธรณีวิทยาด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อจัดทำแผนที่ดินลูกรังขึ้นในจังหวัดขอนแก่น แผนที่ที่ได้สามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจอย่างรวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่ายในการเลือกพื้นที่พัฒนาแหล่งดินลูกรังได้ 
     คำสำคัญ แผนที่ดินลูกรัง, เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ, ภาพถ่ายดาวเทียม, จังหวัดขอนแก่น 
ผู้เขียน
575020204-9 นาย ไชยฤทธิ์ เศวตวงษ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0