2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ปัจจัยการเกิดวัณโรคดื้อยาในผู้ป่วยวัณโรค จังหวัดกาฬสินธุ์ 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 25 กรกฎาคม 2560 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 11 
     ฉบับที่
     เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า  
     บทคัดย่อ การศึกษานี้เป็นการศึกษาแบบ case control study เพื่อศึกษาปัจจัยการเกิดวัณโรคดื้อยาในผู้ป่วยวัณโรค จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยใช้แบบสอบถามผ่านการสัมภาษณ์ และรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากทะเบียนประวัติ แบบ TB01 TB03 ซึ่งกลุ่มศึกษา (Case) คือ ผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาทั้งหมดที่ขึ้นทะเบียนรับการรักษาจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 24 ราย เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมที่เป็นผู้ป่วยวัณโรคไม่ดื้อยา 96 คน โดยมีการจับคู่กับ เพศ และ อายุ แบบ 1 : 4 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา วิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบตัวแปรเดี่ยวด้วยสถิติวิเคราะห์ Chi-square test และวิเคราะห์ถดถอยพหุโลจิสติก (Multiple Logistic Regression) แล้วนำเสนอขนาดความสัมพันธ์ด้วยค่า Adjusted odds ratio (ORadj) และช่วงความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 (95%CI) ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 110 คน แบ่งเป็นกลุ่มศึกษา (case) 22 คน (เนื่องจากกลุ่มผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา 2 ราย ถูกคัดออกตามเกณฑ์คัดออก (Exclusion criteria) เนื่องจากเป็นผู้ป่วยที่เสียชีวิตแล้ว) และกลุ่มควบคุม (control) 88 คน ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการการเกิดวัณโรคดื้อยาในผู้ป่วยวัณโรค จังหวัดกาฬสินธุ์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ p<0.05 พบว่ามี 2 ปัจจัย ได้แก่ ความไม่สม่ำเสมอของการกินยา(ORadj=5.11, 95%CI=1.39-18.71) และ ความไม่สะดวกในการมารับบริการ(ORadj=4.69, 95%CI=1.57-13.96) จากผลการศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่า ควรมีการจัดหลักสูตรเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับการรับประทานยาให้กับผู้ป่วย ญาติของผู้ป่วย หรือผู้ดูแลผู้ป่วยวัณโรค ก่อนที่ผู้ป่วยจะออกจากโรงพยาบาล พร้อมทั้งจัดทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านออกติดตามเยี่ยมบ้านเพื่อลดปัญหาความไม่สะดวกในการมารับบริการ และติดตามการกินยาของผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดปัญหาการขาดยาหรือการรับประทานยาไม่สม่ำเสมอของผู้ป่วย  
     คำสำคัญ วัณโรคดื้อยา ปัจจัยวัณโรคดื้อยา 
ผู้เขียน
585110093-2 น.ส. วานิช รุ่งราม [ผู้เขียนหลัก]
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0