2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการคลินิกเสริมความงามแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 17 สิงหาคม 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ และประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 1 "เทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
     สถานที่จัดประชุม ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ 
     จังหวัด/รัฐ เชียงใหม่ 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 17 สิงหาคม 2560 
     ถึง 18 สิงหาคม 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 1504-1512 
     Editors/edition/publisher บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
     บทคัดย่อ บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อการใช้บริการคลินิกเสริมความงาม โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้คลินิกเสริมความงามแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นเป็นกรณีศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS สำหรับประมวลผล พบว่าผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอายุ 21 - 40 ปี สถานภาพโสด จบการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพทำธุรกิจส่วนตัว มีรายได้เฉลี่ยประมาณ 10,001 - 30,000 บาท ต่อเดือน ส่วนใหญ่ในการมาใช้บริการจ่ายค่าใช้บริการประมาณ 301 - 1,000 บาท ผู้ที่มาใช้บริการรู้จักคลินิกจากคำแนะนำของคนรู้จัก นิยมมาใช้บริการในวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 16.01 - 21.00 น. ซื้อบริการเป็นรายครั้ง ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ โปรแกรมที่เลือกใช้เป็นอันดับหนึ่งคือรักษาสิว ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจแก่ส่วนประสมการตลาดด้านบุคลากรมากที่สุดรองลงมาคือด้านราคา ผลิตภัณฑ์และบริการ สิ่งนำเสนอทางกายภาพ สถานที่ กระบวนการ และความพึงพอใจด้านการส่งเสริมการตลาดของคลินิก ตามลำดับ คำหลัก: ความพึงพอใจ คลินิกเสริมความงาม ส่วนประสมทางการตลาด 7p  
ผู้เขียน
565150052-0 น.ส. อรอุมา วนาไชย์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0