2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Quality of Life, Mental Health and Educational Stress of High School Students in the Northeast of Thailand. 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 31 กรกฎาคม 2560 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Journal of Clinical and Diagnostic Research 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Premchand Shantidevi Research Foundation (PSRF, India) 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 2017 
     ฉบับที่ 11 
     เดือน August
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
     หน้า 1-6 
     บทคัดย่อ Introduction: Majority of high school students in Thailand aim to study in universities. Therefore, they spend a lot of time studying both in classrooms and tutorial classes that could cause stress, health problems and deteriorate their Quality Of Life (QOL). However, there has been no study on these issues in Thai context. Aim: To describe the status of QOL, mental health, educational stress, well-being and determines factors associated with QOL among high school students in the Northeast of Thailand. Materials and Methods: This cross-sectional study was conducted in the Northeast of Thailand among 1,112 students of grade 10th, 11th and 12th. The multistage random sampling was used to select high schools in five provinces. A self-administer questionnaire was used to assess QOL, educational stress, anxiety, depression and well-being. The associations between the covariates were observed by using Generalized Linear Mixed Model (GLMM). Results: The prevalence of high level of QOL was 36% (95% CI: 32.30 to 41.69), 26.18% (95% CI: 16.72 to 35.63) had high level of educational stress and 16.41% (95% CI: 2.20 to 30.71) had severe anxiety. Prevalence of depression was 18.55% (95%CI: 9.86 to 27.23) and low level of well-being was 13.41% (95% CI: 0.18 to 27.14). The factors significantly associated with high QOL were not having depression (Adj. OR= 3.06; 95% CI: 2.22 to 4.22; p<0.001), had high level of general well being (Adj. OR=3.18; 95%CI: 1.99 to 5.09; p<0.001) and had low to moderate level of anxiety (OR=1.64; 95%CI: 1.01 to 2.67). Conclusion: Most of the high school students had low to moderate levels of QOL, educational stress and anxiety. Depression, anxiety and general well being had influences on QOL of high school students.  
     คำสำคัญ Anxiety, Depression, Well-being 
ผู้เขียน
547110007-1 นาย สุพัฒน์ อาสนะ [ผู้เขียนหลัก]
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0