2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Differential proteomic profile of a high metastatic cholangiocarcinoma cell line; KKU-M214L5 and its parental; KKU-M214 revealed by a label-free proteomic analysis 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 23 กรกฎาคม 2558 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 13th Annual Meeting of The Japanese Proteomics Society 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Dept. of Tumor Genetics and Biology, Graduate School of Medical Sciences, Kumamoto University 
     สถานที่จัดประชุม Kumamoto Shintoshin Plaza 
     จังหวัด/รัฐ Kumamoto Prefecture/JAPAN 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 23 กรกฎาคม 2558 
     ถึง 24 กรกฎาคม 2558 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 142 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
547070038-5 น.ส. วรพร แสนทวีสุข [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0