2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Comparative proteomics of cholangiocarcinoma cell lines, KKU-M214 and KKU-M214L5 with different metastatic potentials 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 8 ตุลาคม 2558 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 74th Annual Meeting of Japanese Cancer Association 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Japanese Cancer Association 
     สถานที่จัดประชุม Nagoya Congress Center 
     จังหวัด/รัฐ Aichi Prefecture/JAPAN 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 8 สิงหาคม 2558 
     ถึง 10 สิงหาคม 2558 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
547070038-5 น.ส. วรพร แสนทวีสุข [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0