2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Glioma pathogenesis-related protein 1 might associated with metastasis in cholangiocarcinoma cells 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 11 กรกฎาคม 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 5th Asia Pacific Protein Association Conference/the 12th International Symposium of the Protein Society of Thailand 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Protein Society of Thailand 
     สถานที่จัดประชุม The Tide Resort 
     จังหวัด/รัฐ Chonburi/THAILAND 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 11 กรกฎาคม 2560 
     ถึง 14 กรกฎาคม 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 221 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
547070038-5 น.ส. วรพร แสนทวีสุข [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0