2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Membrane proteomic analysis revealed glioma pathogenesis-related protein 1 as a key protein for metastasis of cholangiocarcinoma 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 9 มิถุนายน 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม RGJ - Ph.D. Congress 18 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม The Thailand Research Fund 
     สถานที่จัดประชุม Richmond Stylish Conventional Hotel 
     จังหวัด/รัฐ Nonthaburi/THAILAND 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 8 มิถุนายน 2560 
     ถึง 10 มิถุนายน 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ OWOH-O23 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
547070038-5 น.ส. วรพร แสนทวีสุข [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0