2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Activation of Vimentin is Critical to Promote a Metastatic Potential of Cholangiocarcinoma Cells 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 13 กรกฎาคม 2560 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Oncology Research 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร COGNIZANT COMMUNICATION CORP. 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ bile duct cancer, EMT, epithelial-mesenchymal transition, metastasis, MMP 
ผู้เขียน
547070038-5 น.ส. วรพร แสนทวีสุข [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0