2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Expectation And Perceived Value Affecting The Service Marketing Mix Of The Customers From Skin and Beauty Clinic In The Province Of Nakhonratchasima 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 24 สิงหาคม 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 3rd International Conference On Innovation Practices in Business, Social Sciences and Humanities Research 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม IBSSH-2017 
     สถานที่จัดประชุม Flora Creek Deluxe Hotel 
     จังหวัด/รัฐ Dubai-UAE 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 18 สิงหาคม 2560 
     ถึง 19 สิงหาคม 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 01 
     Issue (เล่มที่) 03 
     หน้าที่พิมพ์ 10-13 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
585210073-1 นาย สุธีรวัฒน์ ศุภพิทักษ์บำรุง [ผู้เขียนหลัก]
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ไม่เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 2