2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ชนิดและปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ในอากาศ แผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี Type and quantities of microorganisms in ambient air of outpatient departments, Sunpasitthiprasong Hospital in Ubon Rattchathani  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 15 สิงหาคม 2560 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารสำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร สำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น 
     ISBN/ISSN ISSN 0858-8899 
     ปีที่ 25 
     ฉบับที่
     เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ เชื้อจุลินทรีย์,แผนกผู้ป่วยนอก,อากาศภายในอาคาร 
ผู้เขียน
585110108-5 น.ส. ก้องนภา อุทังสังข์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0