2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Sin Activation Structural Tolerance of Online Sequential Circular Extreme Learning Machine 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 31 กรกฎาคม 2560 
วารสาร
     ชื่อวารสาร International Journal of Technology 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร IJTech secretariat, Gd. Engineering Center Lt.2, Faculty of Engineering, Universitas Indonesia Depok 16424, Indonesia. 
     ISBN/ISSN 20869614 
     ปีที่
     ฉบับที่
     เดือน 8
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
     หน้า 601-610 
     บทคัดย่อ This article discusses the development of the online sequential circular extreme learning machine (OS-CELM) and structural tolerance OS-CELM (STOS-CELM). OS-CELM is developed based on the circular extreme learning machine (CELM) to enable sequential learning. It can update a new chunk of data by spending less training time to update the chunk than the batch CELM. STOS-CELM is developed based on an idea similar to that of OS-CELM, but with a Householder block exact inverse QR decomposition (QRD) recursive least squares (QRD-RLS) algorithm to allow sequential learning and mitigate the criticality of deciding the number of hidden nodes. In addition, our experiments have shown that given the same hidden node setting, STOS-CELM can deliver accuracy comparable to a batch CELM approach and also has higher accuracy than the original online sequential extreme learning machine (OS-ELM) and structural tolerance OS-ELM (STOS-ELM) in classification problems, especially those involving high dimension datasets. 
     คำสำคัญ Circular extreme learning machine; Extreme learning machine; Householder block exact QRD recursive least squares algorithm; Online sequential extreme learning machine 
ผู้เขียน
597040049-9 นาย ศรุติ อัศวเรืองสุข [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0