2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ FRAMEWORK WEB-BASED LEARNING ENVIRONMENT BASED ON CONSTRUCTIVIST TO ENHANCE ANALYTICAL THINKING ON THE TOPIC OF OUR LOCAL STONE FOR STUDENTS IN PRATOMSEUKSA 6 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 13 พฤศจิกายน 2559 
การประชุม
     ชื่อการประชุม "International Conference on Educational Research (ICER): Challenging Education for Future Change" 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 12 พฤศจิกายน 2559 
     ถึง 15 พฤศจิกายน 2559 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2016 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 1060-1069 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ The purpose of this research is to synthesize theoretical framework and designing framework Constructivist of web-based learning environment to enhance analytical thinking on the topic of our local stone for pratomseuksa 6 students. Research design is developmental research Type I (Design and Development). The procedures were as follows: 1) to examine and analyze the principles and theories, 2) to explore the context concerning analytical thinking of students, and 3) to synthesize the theoretical framework and the designing framework Constructivist of web-based learning environment to enhance analytical thinking on the topic of our local stone for pratomseuksa 6 students. The results revealed that: there are 2 types of framework: The first on was theatrical framework consisted of 6 foundation bases as follows; (1) Contextual base, (2) Psychological base, (3) Pedagogical base, (4) Technological base, (5) Media theory base, and (6) Analytical thinking base. The second was the designing framework consisted of 3 crucial processes as follows; (1) the activation of Cognitive structure and enhance analytical thinking, (2) the supporting for adjusting cognitive conflict and enhance analytical thinking and (3) the supporting and enhancing analytical thinking. Constructivist of web-based learning environment to enhance analytical thinking on the topic of our local stone for pratomseuksa 6 students comprised of 6 components as follows: 1) Problem base, 2) Learning resource, 3) Scaffolding, 4) Center for collaborative learning, 5) Coaching, and 6) Center for enhancing the analytical thinking. Keyword(s): constructivist, learning environment, analytical thinking 
ผู้เขียน
575050198-0 น.ส. เสาวนา เสียงสนั่น [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0