2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การบริการของระบบนิเวศ : ความเป็นมาและ การวิจารณ์จากมุมมองนิเวศวิทยาการเมือง 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 30 สิงหาคม 2560 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ISBN/ISSN 1686-6541 
     ปีที่ 13 
     ฉบับที่ 38 
     เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
     หน้า 115-139 
     บทคัดย่อ “การบริการของระบบนิเวศ” (Ecosystem Services, ES) เป็นแนวคิดว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับความสนใจและถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางในช่วง 2-3 ทศวรรษที่ผ่านมา ในแวดวงวิชาการ การกำหนดนโยบาย และการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมระดับนานาชาติ ขณะที่การนำแนวคิดนี้มาใช้ในวงการสิ่งแวดล้อมไทยยังอยู่ในขั้นเริ่มต้น บทความนี้มีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นความสนใจ ย่นย่อเวลาและลดความยากลำบากในการเข้าใจแนวคิดดังกล่าว บทความนำเสนอความเป็นมาของแนวคิด ES จากนั้นนำเสนอการวิจารณ์จาก “ภายใน” ซึ่งหมายถึงสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ ES โดยตรง เช่น ชีววิทยา นิเวศวิทยา เศรษฐศาสตร์ ส่วนที่เหลือของบทความให้ความสำคัญกับการวิจารณ์จาก “ภายนอก” ซึ่งมุ่งเน้นเฉพาะการวิจารณ์จากมุมมองนิเวศวิทยาการเมือง เพราะเป็นการวิจารณ์ที่แหลมคม และชวนให้คิดทบทวนการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังมากขึ้น โดยสรุปบทความชี้ให้เห็นว่า ES เป็นแนวคิดที่มีพัฒนาการ มีความหลากหลายภายใน และถูกนำไปประยุกต์ใช้แตกต่างกัน แนวคิดนี้ได้กลายเป็นวาระใหม่ทางวิชาการที่ผลักดันการศึกษาวิจัย การก่อตัวของแนวคิด ES ในลักษณะความรู้ข้ามสาขาวิชา ทำให้ ES เป็นประเด็นที่ท้าทาย มีชีวิตชีวา และมีนัยสำคัญสูงต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สำหรับวงการสิ่งแวดล้อมไทยการเรียนรู้และใช้ประโยชน์จาก ES เป็นเรื่องเร่งด่วนและสำคัญยิ่ง. 
     คำสำคัญ การบริการของระบบนิเวศ กรอบการประเมินระบบนิเวศแห่งสหัสวรรษ เสรีนิยมใหม่ การจ่ายค่าตอบแทนให้การบริการของระบบนิเวศ นิเวศวิทยาการเมือง  
ผู้เขียน
567080005-2 นาย พฤกษ์ เถาถวิล [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0