2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์และแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 14 มกราคม 2559 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารวิจัย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ TLA Research Journal (Thai Library Association) 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย 
     ISBN/ISSN 1906-0793 
     ปีที่
     ฉบับที่
     เดือน มกราคม-มิถุนายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
     หน้า 1-22 
     บทคัดย่อ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ และแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ ในการประกันคุณภาพการศึกษา ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยใช้ การวิจัยเชิงสำรวจกลุ่ม ตัวอย่างคือบุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง จำนวน 810 คน เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ซึ่งได้รับกลับคืนมาจำนวน 576 ชุ ด คิดเป็น ร้อยละ 71.1 นำมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรส่วนใหญ่ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ประกอบการท างานในการประกันคุณภาพ การศึกษา โดยมีสัดส่วนเพื่อนร่วมงานที่อยู่ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ร้อยละ 20–39 วัตถุประสงค์หลักในการเข้าใช้ เครือข่ายสังคมออนไลน์ คือเพื่อการติดต่อสื่อสารและการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ กิจกรรมที่กระทำอยู่ เป็นประจำ ในเครือข่ายคือ การแบ่งปันความรู้ให้แก่เพื่อนสมาชิกและการแสดงความคิดเห็นต่อเนื้อหาที่สนใจในส่วนพฤติกรรม ในด้านการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ พบว่าส่วนใหญ่ มีประสบการณ์ในการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ ในเครือข่าย สังคมออนไลน์ โดยเนื้อหาที่แลกเปลี่ยนแบ่งปันมากที่สุดคือ ข่าวสารที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา และ เอกสารการเข้าร่วมฝึกอบรมสัมมนาด้านประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ และความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ปัญหาสำคัญที่เป็น อุปสรรคต่อการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ คือการขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่อง การจัดการความรู้ และขาด ผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่จะเป็นผู้แบ่งปันความรู้  
     คำสำคัญ เครือข่ายสังคมออนไลน์ การแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ การประกันคุณภาพการศึกษา  
ผู้เขียน
547080021-2 นาย พิชญะภาคย์ พิพิธพัฒน์ไพสิฐ [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0