2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Social Choices for the Next Generation of Elderly: The Combination of Resources Allocation and the Utilization of Social Conditions 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 15 สิงหาคม 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL AND BEHAVIOURAL SCIENCES 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม HEADWAY GLOBAL RESEARCH CONSULTANCY PTE LTD 
     สถานที่จัดประชุม Holiday Inn Singapore Atrium 
     จังหวัด/รัฐ Singapore 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 14 สิงหาคม 2560 
     ถึง 16 สิงหาคม 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 44 
     Editors/edition/publisher HEADWAY GLOBAL RESEARCH CONSULTANCY PTE LTD 
     บทคัดย่อ With the advent of the aged society amidst capitalism development, the Next Generation of Elderly (NGE) has the chance to seek social choices. This research relied on the Resource Profile Framework to study the social choices of NGEs under the Capability Approach and the Structuration Approach. The qualitative research method was used with the research target group, or NGEs, who were Thai citizens aged 50 to 59 years residing in an urban and a rural areas of Kud Piang Khom Sub-District, the district of a complete aged society. The data was collected by means of semi-structured interviews from May to September, 2016 with 36 NGEs. Descriptive analysis was conducted to synthesize their social choices. The result showed 5 social choices used by the NGEs: (1) The choice that arises from the use of resource in one dimension for a return of resource in that dimension; (2) The choice that arises from the use of resource in one dimension for a return of resource in another dimension; (3) The choice that arises from the use of resources from many dimensions; (4) The choice that arises from facilitating social conditions; and (5) The choice that arises from integrating personal resources with utilization of facilitating social conditions. NGEs’ social choices were found to vary according to the individuals and community context. 
ผู้เขียน
557080004-3 นาย มนตรี ประเสริฐรุ่งเรือง [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ได้รับรางวัล 
     ชื่อรางวัล ฺBEST ORAL PRESENTER 
     ประเภทรางวัล รางวัลด้านวิชาการ วิชาชีพ 
     หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล HEADWAY GLOBAL RESEARCH CONSULTANCY PTE LTD 
     วัน/เดือน/ปี ทีด้รับรางวัล 15 สิงหาคม 2560 
แนบไฟล์
Citation 0