2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Investigations of Thai's Indigenous Rice Knowledge in Knowledge Organization Systems and Experts Classification 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 31 สิงหาคม 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The Asia-Pacific Conference on Library & Information Education and Practice (A-LIEP 2017)  
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Chulalongkorn University, Thailand 
     สถานที่จัดประชุม Maha Chakri Sirindhorn Building, Faculty of Arts, Chulalongkorn University. 
     จังหวัด/รัฐ Bangkok, Thailand 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 13 พฤศจิกายน 2560 
     ถึง 14 พฤศจิกายน 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 5 (No. 60) 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
547080017-3 นาย โชคธำรงค์ จงจอหอ [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0