2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การศึกษาและพัฒนาเครื่องทาลายกระดาษแบบเพลาเดี่ยว (The Study and Development of the Single-rotor Paper Shredder Machine) 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 10 มีนาคม 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The National and International Graduate Research Conference 2017 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
     สถานที่จัดประชุม อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 10 มีนาคม 2560 
     ถึง 10 มีนาคม 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 352-361 
     Editors/edition/publisher
     บทคัดย่อ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องทำลายกระดาษแบบเพลาเดี่ยว เพื่อใช้ในการทดสอบและพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องทำลายกระดาษแบบเพลาเดี่ยว ในกระบวนการออกแบบได้ทำการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้รูปแบบของลักษณะเครื่องทำลายกระดาษ โดยมีเครื่องยนต์เป็นขนาด 10 แรงม้าเป็นต้นกำลังหลัก การทดสอบการทำงานของเครื่องทำลายกระดาษได้มีการทดสอบการป้อนที่มุม 15, 30, 45, 60, 75 องศา ที่ความเร็วรอบต่างกันได้แก่ 1000, 1500, 2000, 2500 และ 3000 รอบต่อนาที พบว่าที่มุม 45 องศา เป็นมุมที่สามารถทำลายได้สูงสุดคือ 23 แผ่นที่ความเร็วรอบ 3000 รอบต่อนาที จากนั้นได้ทำการทดสอบเพื่อหาปริมาณการทำลายสูงสุดต่อนาทีพบว่าที่ความเร็วรอบ 2500 รอบต่อนาที สามารถทำลายปริมาณกระดาษได้มากที่สุดคือ 1667 กรัมต่อนาที และปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้คือ 14.70 มิลลิลิตร  
ผู้เขียน
585040012-7 นาย ยศอนันต์ โคตรเขื่อน [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0