2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Form of Urban Tourism based on Khon Kaen Identity 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 11 สิงหาคม 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 6th International Conference on Humanities, Interdisciplinary Studies, Hospitality and Tourism Management (HISHTM-17)  
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Dignified Researchers in Humanities, Social Sciences (DRHSS)  
     สถานที่จัดประชุม Ibis Hotel Singapore  
     จังหวัด/รัฐ  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 10 สิงหาคม 2560 
     ถึง 11 สิงหาคม 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2017 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 7-12 
     Editors/edition/publisher Assoc.Prof.Dr.Ana Maria Costa Lopes 
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
577210016-6 นาย ชัยธวัช ศิริบวรพิทักษ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 1