2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ปริมาณและชนิดเชื้อจุลินทรีย์ในอากาศในห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 1 กันยายน 2560 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 
     ISBN/ISSN 1906-2605 
     ปีที่ 11 
     ฉบับที่
     เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า  
     บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) เพื่อหาปริมาณและชนิดของเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราในอากาศในห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น เก็บตัวอย่างเดือนพฤศจิกายน 2559 และเดือนมกราคม 2560 (เดือนละ 2 ครั้ง) ด้วยเครื่อง Biostage single-impactor พบเชื้อแบคทีเรีย 6 ชนิด คือ คือ Bacillus spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Micrococcus spp., Acinetobacter baumanii, และ Citrobacter spp. ส่วน เชื้อราพบจำนวน 6 ชนิด คือ Aspergillus spp., Aspergillu sniger, Penicillium spp.,Cladophialophora spp., Alternaria spp., และ Cladosporium spp.ในเดือนพฤศจิกายน 2559 ปริมาณเชื้อจุลินทรีย์รวมอยู่ระหว่าง 126.03 - 1,138.99 CFU/m3 โดยพบเชื้อรามากที่สุดในช่วงเช้า 769.14 CFU/m3 เป็นเชื้อราชนิด Aspergillus spp. ร้อยละ 35.43 ปริมาณเฉลี่ยของเชื้อจุลินทรีย์ในห้องสมุดขนาดใหญ่ มีค่าอยู่ระหว่าง 49.47 – 699.65 CFU/m3 ปริมาณเฉลี่ยของเชื้อจุลินทรีย์ในห้องสมุดขนาดเล็ก ปริมาณเฉลี่ยของเชื้อจุลินทรีย์ในห้องสมุดขนาดเล็ก มีค่าอยู่ระหว่าง 48.29 – 769.14 CFU/m3 ส่วนในเดือนมกราคม 2560 ปริมาณจุลินทรีย์รวมอยู่มีค่าระหว่าง 51.83 - 730.27 CFU/m3 พบเชื้อพบเชื้อแบคทีเรียมากที่สุดในช่วงบ่าย 510.01 CFU/m3 พบเชื้อแบคทีเรียส่วนใหญ่ชนิด Staphylococcus spp. ร้อยละ 44.62 ปริมาณค่าเฉลี่ยของเชื้อจุลินทรีย์ของห้องสมุดขนาดใหญ่ มีค่า 15.31 – 383.98 CFU/m3 ห้องสมุดขนาดเล็กมีปริมาณเฉลี่ยของเชื้อจุลินทรีย์ มีค่าอยู่ระหว่าง 14.13 – 510.01 CFU/m3 
     คำสำคัญ จุลินทรีย์, ห้องสมุด, มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ผู้เขียน
585110014-4 น.ส. ปิยะนุช อาจกล้า [ผู้เขียนหลัก]
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0