2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์และความผิดปกติของระบบโครงสร้างและกล้ามเนื้อ ของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 1 กันยายน 2560 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 
     ISBN/ISSN 1906-2605 
     ปีที่ 11 
     ฉบับที่
     เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า  
     บทคัดย่อ การทำงานเกี่ยวกับการยกเคลื่อนย้ายวัสดุด้วยแรงคน และการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ในท่าทางการทำงานซ้ำๆ ต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน อาจทำให้เกิดอาการผิดปกติของระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อได้ การวิจัยเชิงพรรณนาภาคตัดขวางนี้ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างร่วมกับการสังเกตท่าทางการทำงาน เพื่อหาความชุกของความผิดปกติของระบบโครงสร้างและกล้ามเนื้อในเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชัยภูมิ ในกลุ่มประชากร จำนวน 256 คน ซึ่งการประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ของท่าทางการทำงานด้วยเทคนิค REBA ( Rapid Entire Body Assessment ) และประเมินดัชนีการยกเคลื่อนย้ายวัสดุด้วยแรงคนด้วยเทคนิค NIOSH Lifting Equation ผลการศึกษาพบว่า ความชุกของอาการผิดปกติของระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อของเจ้าหน้าที่ใน 7 วัน และ ใน 3 เดือน พบว่า มีอาการปวดที่ตำแหน่งไหล่ สูงที่สุดร้อยละ35.10 และ36.32 ผลการประเมินด้วย REBA พบงานที่มีความเสี่ยงระดับ 1 (ความเสี่ยงน้อยมาก) ร้อยละ 20.37 ความเสี่ยงระดับ 2 (ความเสี่ยงน้อย ยังต้องมีการปรับปรุง) ร้อยละ 66.67, ระดับ 3 (ความเสี่ยงปานกลาง ควรวิเคราะห์เพิ่มเติมและควรได้รับการปรับปรุง) ร้อยละ 12.96 ไม่พบงานที่มีความเสี่ยง ระดับ 4 (ความเสี่ยงสูง ควรวิเคราะห์เพิ่มเติมและควรรีบปรับปรุง) และความเสี่ยงระดับ 5 (ความเสี่ยงสูงมาก ควรปรับปรุงทันที) และผลการประเมิน NIOSH Lifting Equation พบว่า ค่าดัชนีการยก ( Lifting Index, LI ) > 1 ร้อยละ 55.81 และ LI < 1 ร้อยละ 44.19 ซึ่งควรจะมีการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขพื้นที่การทำงานสำหรับงานที่มีความเสี่ยงอยู่ในระดับ 2 และ 3 สำหรับการทำงานที่มีการเคลื่อนไหวแบบทั้งร่างกายและมีการยืนทำงาน และงานยกเคลื่อนย้ายที่มีค่า LI > 1 เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดอาการผิดปกติของระบบโครงสร้างกล้ามเนื้อในเจ้าหน้าที่ 
     คำสำคัญ การยศาสตร์, REBA, NIOSH Lifting 
ผู้เขียน
585110119-0 น.ส. พันไมล์ วิชัยวงษ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0