2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ พัฒนาการทางสังคมของคนไทยเชื้อสายเวียดนามจังหวัดนครพนม 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 30 มิถุนายน 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2559  
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สาขาวิชาสังคมมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
     สถานที่จัดประชุม อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
     จังหวัด/รัฐ พิษณุโลก 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 29 มิถุนายน 2560 
     ถึง 30 มิถุนายน 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 16 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 797-810 
     Editors/edition/publisher คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
     บทคัดย่อ บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาการทางสังคมของคนไทยเชื้อสายเวียดนาม จังหวัดนครพนม ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสังเกตการณ์อย่าง มีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม มีผู้ให้ข้อมูลในการศึกษา ได้แก่ ผู้รู้ในชุมชน คนไทยเชื้อสายเวียดนาม คนไทย และคนไทยเชื้อสายจีน ผลการศึกษาพบว่า นครพนมเป็นพื้นที่ชายแดนที่รัฐให้ความสำคัญแตก ต่างกันไปในแต่ละช่วงเวลา ทั้งตั้งข้อจำกัดและขยายโอกาสในการทำมาหากินแก่ผู้คนอพยพ พื้นที่นี้มีคน ไทยเชื้อสายเวียดนามอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการสร้าง เครือข่ายทางสังคมของคนไทยเชื้อสายเวียดนาม โดยสามารถแบ่งเป็น 2 ระยะสำคัญได้แก่ ระยะที่หนึ่ง รัฐมองคนไทยเชื้อสายเวียดนามในฐานะกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับคอมมิวนิสต์ จนกระทั่งมีนโยบายกีดกัน เพื่อไม่ให้คนเวียดนามทำมาหากินได้อย่างสะดวก ด้วยข้อจำกัดในการดำรงชีวิต ทำให้คนเวียดนามต้อง สร้างความสัมพันธ์กับคนกลุ่มต่างๆ ทั้งกับคนเวียดนามด้วยกัน คนไทย และคนไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือในเรื่องของที่พักอาศัยและการประกอบอาชีพจนเกิดเป็นเครือข่ายทางสังคม ต่อมาในระยะ ที่สอง คนเวียดนามได้รับโอกาสจากการมีนโยบายต่างๆ ของรัฐ ที่แสดงถึงการยอมรับในตัวคนเวียดนาม มากขึ้น ประกอบกับการที่รัฐให้สัญชาติคนเวียดนามรุ่นลูก การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและสนับสนุน การประกอบอาชีพค้าขาย ทำให้คนไทยเชื้อสายเวียดนามจังหวัดนครพนม สามารถสร้างเครือข่ายทาง สังคมกับคนกลุ่มต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย มีโอกาสประกอบอาชีพ มีศักยภาพในการสะสมทุนต่างๆ และสามารถนำเสนอวัฒนธรรมเวียดนามได้อย่างแพร่หลาย กลายเป็นอัตลักษณ์หนึ่งของจังหวัดนครพนม ที่แสดงถึงการมีตัวตนเพื่อให้เกิดการยอมรับจากรัฐไทย จนนำไปสู่การมีบทบาททางเศรษฐกิจและสังคม ในจังหวัดนครพนมเพิ่มมากขึ้น 
ผู้เขียน
585080036-9 นาย ณัฐวรรธ อุไรอำไพ [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0