2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Anxiety among Undergraduate Students in the English Communication Course 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 10 กันยายน 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 10th International Conference on Educational Research 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
     สถานที่จัดประชุม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 9 กันยายน 2560 
     ถึง 10 กันยายน 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 639-649 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
585050029-4 นาย สถาพร อ่อนละมูล [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0