2012 ©
             Publication
Journal Publication
Research Title การลดความสูญเปล่าที่เกิดจากการรอคอยในกระบวนการให้บริการลูกค้า : กรณีศึกษาธนาคาร XYZ จังหวัดขอนแก่น Waste Reduction due to Delayed Customer Service Process of XYZ : A Case Study of Bank XYZ, Khon Kaen  
Date of Distribution 27 May 2017 
Conference
     Title of the Conference การประชุมทางการวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 5 
     Organiser คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
     Conference Place มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
     Province/State กรุงเทพมหานคร 
     Conference Date 27 May 2017 
     To 28 May 2017 
Proceeding Paper
     Volume 2560 
     Issue
     Page 194-204 
     Editors/edition/publisher มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
     Abstract การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการไหลของกระบวนการให้บริการลูกค้าของธนาคาร XYZ จังหวัดขอนแก่น เพื่อวิเคราะห์ความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นจากการรอคอยของกระบวนการให้บริการลูกค้าของธนาคาร XYZ จังหวัดขอนแก่น และศึกษาการลดความสูญเปล่าจากการรอคอยในกระบวนการให้บริการลูกค้าของธนาคาร XYZ จังหวัดขอนแก่น โดยผู้ศึกษามีการเก็บรวบรวมข้อมูล จากการสังเกต สัมภาษณ์ และเก็บข้อมูลระยะเวลาในการดำเนินงาน รวมถึงข้อมูลจากรายงานของธนาคาร XYZ จังหวัดขอนแก่น ผลการศึกษา พบว่า การไหลของกระบวนการให้บริการลูกค้าภายใต้ระบบ IDEF มีทั้งหมด 5 ขั้นตอน โดยทุกตัวกิจกรรมในการบริการจะใช้เวลาทั้งสิ้น 18 นาที ซึ่งผู้ศึกษาได้ใช้หลักสารธารแห่งคุณค่า (Value Stream) พบว่าเป็นขั้นตอนที่มีคุณค่า (VA) จำนวน 2 ขั้นตอนใช้เวลาบริการ 5 นาที คิดเป็นร้อยละ 27.78 ส่วนขั้นตอนที่ไม่มีคุณค่าแต่จำเป็น (NNVA) จำนวน 2 ขั้นตอนใช้เวลาบริการ 11 นาที คิดเป็นร้อยละ 61.11 และขั้นตอนที่ไม่มีคุณค่า (NVA) จำนวน 1 ขั้นตอนใช้เวลาบริการ 2 นาที คิดเป็นร้อยละ 11.11 ดังนั้นจะเห็นได้ว่าเมื่อมีการปรับปรุงขั้นตอนที่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่าออกแล้วส่งผลให้กระบวนการในการให้บริการลดลงเหลือ 3 ขั้นตอน โดยใช้เวลาลดลงไปถึงร้อยละ 50 สามารถช่วยให้ประหยัดเวลาในการรอคอยเพื่อที่จะใช้บริการให้มีความรวดเร็วมาก ทำให้ผู้ที่มาใช้บริการเกิดความพึงพอใจอย่างมาก ดูได้จากเวลาในการให้บริการที่ลดลง 
Author
585740078-8 Miss JIRATCHAYA KOTTAPAN [Main Author]
College of Graduate Study in Management Master's Degree

Peer Review Status มีผู้ประเมินอิสระ 
Level of Conference ชาติ 
Type of Proceeding Full paper 
Type of Presentation Oral 
Part of thesis true 
Presentation awarding false 
Attach file
Citation 0